Testamentti perintöverosuunnittelussa

Miten testamenttia voidaan käyttää perintöverosuunnittelussa?
Testamentti on erinomainen ja edelleen myös pääasiallinen jäämistöverosuunnittelun väline. Testamentilla voidaan muuttaa kuolinpesän osakassuhteita ja määrätä omaisuuden jakautumisesta lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavalla tavalla.
Omistus- ja hallintaoikeustestamentti perintöverotuksessa
Testamentti on yleensä joko omistusoikeus- tai hallintaoikeustestamentti (=käyttöoikeustestamentti).

Omistusoikeustestamentilla testamentinsaajalle annetaan mahdollisimman laaja valta määrätä testamentilla saadusta omaisuudesta. Omistusoikeustestamentinsaaja maksaa perintöveron.

Hallintaoikeustestamentti antaa nimensä mukaisesti saajalleen oikeuden hallita ja käyttää saamaansa omaisuutta. Hallintaoikeustestamentinsaaja ei suorita saamastaan omaisuudesta perintöveroa, vaan verovelvollisuus on sillä, joka saa omistusoikeuden. Hallintaoikeutta koskeva määräys kuitenkin pienentää omistajan maksettavaksi tuleva perintöveron määrää.

Perintöverorasitusta voidaan pilkkoa erityyppisillä testamenteilla
Testaattori voi hyödyntää omassa jäämistösuunnittelussaan erityyppisiä testamentteja.

Yleistestamentilla voidaan määrätä koko omaisuudesta, omaisuuden määräosasta tai siitä osasta, joka on jäljellä muiden määräysten täyttämisen jälkeen.

Erityisjälkisäädös eli legaatti on määräys, jolla tietylle saajataholle määrätään esimerkiksi jokin yksittäinen esine omistusoikeudella tai jokin tietty rahamäärä.

Näin ollen sen lisäksi, että testamentissa voidaan jakaa perintöön kohdistuvaa verorasitusta omistus- ja hallintaoikeustestamenteilla, voidaan omaisuutta kanavoida saajilleen vaikkapa legaattimääräyksillä. Erilaisilla legaattimääräyksillä voidaankin hyödyntää 19.999 euron perintöverosta vapaata osuutta tehokkaasti. Lesken osalta huomionarvoista on, että avioleski saa tehdä saamastaan perinnöstä 60.000 euron puolisovähennyksen.

Onko testamentista mahdollista luopua?
Nykyinen oikeuskäytäntö on mahdollistanut sen, että testamentista voidaan luopua osittain. Tällaisessa tilanteessa vero määrätään testamentinsaajalle vain siltä osin kuin hän on ottanut testamentin vastaan.

Testamentin on kuitenkin sisällöltään oltava sellainen, että se mahdollistaa osittaisen luopumisen verottajan tarkoittamalla tavalla. Vaarana muussa tapauksessa on, että osittaisluopuminen katsotaan perinnön luovuttamiseksi. Tällöin luovuttamisesta seuraa lahjaverovelvollisuus.

Varsin vakiintuneesti ja pitkään on myös ollut voimassa käytäntö, jonka mukaan leski voi tehokkaasti ottaa omistusoikeustestamentin vastaan ainoastaan hallintaoikeudella.