Perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusta koskeva uusi lainsäädäntö

Perintökaareen (PK) on lisätty vuoden 2016 vaihteessa uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku (PK 23a luku). Sääntely tulee sovellettavaksi tilanteissa, joissa perillisen tai yleistestamentin saajan oikeus perintöön on aiemmin toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu tai lapsen ja vanhemman välinen suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen.

Myös perittävän kuoleman jälkeen toimitettua ositusta tai omaisuuden erottelua voidaan ehdotuksen mukaan oikaista, jos kuolinpesä on siinä luovuttanut omaisuutta avio- tai avopuolisolle huomattavasti enemmän kuin se olisi ollut velvollinen luovuttamaan.

Perintökaaren uusi 23a luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta kytkeytyy olennaisella tavalla 1.1.2016 voimaantulleeseen isyyslakiin.

Perintökaaren luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta lähtee siitä, että kuolinpesästä omaisuutta saaneet palauttavat kuolinpesään aiemmin toimitetussa perinnönjaossa saamansa omaisuuden perinnönjaon oikaisua varten, jos perittävän uusi perillinen sitä vaatii. Uusi perillinen on voinut ilmaantua kuolinpesään vasta perinnönjaon jälkeen, jos perillisen isyys perittävään on vahvistettu vasta 1.1.2016 jälkeen.

Tilanteessa, jossa omaisuutta on saatu legaattimääräyksellä, palautusvastuu tulee kyseeseen ainoastaan, jos legaatti loukkaa palautusta vaativan lakiosaa. Mikäli lapsen ja vanhemman välinen suhde on vahvistettu vasta perinnönjaon jälkeen, palautusvelvollinen voi maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuudenarvoa. Palautettavalle määrälle maksetaan korkoa. Tällaisessa tilanteessa ei ole esinekohtaista palautusvelvoitetta.

Palautusvelvollisuutta on mahdollista sovitella, jos palautus johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen esimerkiksi siitä syystä, että perinnönjaosta on kulunut pitkä aika.

Palautuksesta pyritään ensisijassa sopimaan osapuolten välillä. Riitatilanteessa tuomioistuin voi kuitenkin hakemuksesta määrätä pesänselvittäjän huolehtimaan omaisuuden palauttamisesta kuolinpesälle perinnönjaon
oikaisua varten. Kuolinpesään voidaan määrätä myös pesänjakaja toimittamaan oikaisujako, jos perinnönjaon oikaisua vaativa tekee tällaisen hakemuksen.

Perintöoikeutta rajoitettiin kuitenkin niin, että ainoastaan 31.1.2012 jälkeen tehtyjen isyydenvahvistamisten jälkeen taannehtiva perintöoikeus voi olla olemassa. Tätä aiemmin kuolleisiin henkilöihin tehdyt isyydenvahvistamiset eivät enää tuota taannehtivaa perintöoikeutta. Joka tapauksessa perintöä on aina vaadittava kymmenessä vuodessa perittävän kuolemasta lukien, kuten testamenttiakin. Määräaika on ehdoton.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun