Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – uuden lain keskeiset muutokset

Voimassa oleva lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki on vuodelta 1983.

Vuonna 2016 asetettiin työryhmä valmistelemaan uutta lapsen huoltolakia, josta on annettu 20.6.2018 hallituksen esitys eduskunnalle (HE 88/2018) uudeksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaksi laiksi .

Hallituksen esitys lähtee siitä, että laki tulee päivittää vastaamaan nykyistä oikeuskäytäntöä ja toisaalta nykyisiä perhemalleja. Esityksessä korostetaan vahvasti lapsen oman mielipiteen selvittämistä.

Hallituksen esityksen keskeiset muutosehdotukset voimassa olevaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin

Huoltajien oikeuksien ja velvollisuuksien täsmentäminen

 • Huoltajien velvollisuus vaalia lapselle tärkeitä ihmissuhteita (= vieraannuttamisen ehkäiseminen)
 • Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta etukäteen (3kk), jos vaikutusta huollon ja tapaamisoikeuden toteutumiseen

Lasten huoltoon liittyvien sopimusten alan laajentaminen

 • Sosiaalilautakunnan toimivallan laajentaminen
 • Isyyden tunnustaminen jo ennen lapsen syntymää

Asuminen ja tapaaminen

 • Mahdollisuus vuoroasumiseen (kotiosoite kuitenkin vai toisella vanhemmalla)
 • Lapsen oikeus tavata lapselle erityisen läheistä henkilöä
 • Tapaamisoikeuden vahvistaminen lapsen ja hänelle erityisesti läheisen henkilön välille
 • Tapaamiskustannusten puolittaminen
 • Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot sekä uhkasakko

Lapsen osallisuuden vahvistaminen

 • Huoltajien ensisijainen velvollisuus selvittää lapsen mielipide ja ottaa se huomioon
 • Sosiaalitoimen ja tuomioistuimen velvollisuus selvittää lapsen mielipide

Tuomioistuinmenettelyn nopeuttaminen

 • Olosuhdeselvitysten hankkimisen tiukentuminen

Lain on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun