Muistilista kuolinpesän osakkaille läheisen kuolintapauksessa

Läheisen kuolintapaus tulee yleensä yllättävänä, vaikka asiaan olisi osattukin varautua. Surun keskellä on paljon asioita, jotka tulee hoitaa tiettyjen määräaikojen puitteissa.

Kuolinpesän osakkuus ja osakkaan velvollisuudet

Kuoleman jälkeen muodostuu kuolinpesä, jonka osakkaita perittävän perilliset ovat. Myös yleistestamentin saaja, on kuolinpesän osakas.

Osakkaiden / osakkaan tärkein velvollisuus on toimittaa perunkirjoitus. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolintapauksesta.

Perunkirjoitus kokoaa yhteen perittävän varat ja velat, minkä perusteella kuolinpesän osakkaiden perintövero määräytyy.

Kuolinpesän selvitys

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesä tulee selvittää, mikä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan velkojen maksua. Kuolinpesästä saatetaan myös myydä omaisuutta.

Pesänselvityksen ja velkojen maksun jälkeen on suoritettava ositus tai omaisuuden erottelu, mikäli perittävä oli avioliitossa, ja vasta tämän jälkeen on mahdollista suorittaa perinnönjako.

Osituksen ja perinnönjaon toimittamiseen ei ole olemassa määräaikaa.

On hyvä ottaa myös huomioon, että pankeilla on monesti määräyksiä (https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/pankki-ja-vakuutusasiat-kuolinpesassa_2018.pdf) esimerkiksi siitä, kuka saa käyttää kuolinpesän tilejä ja millaisia valtakirjoja tilin käyttöön vaaditaan. Kuolinpesän varoja ei myöskään voida jakaa ennen lainvoimaista perinnönjakokirjaa.

Mahdollinen riitatilanne?

Tilanteessa, jossa osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen kuolinpesän selvityksestä tai perinnönjaosta, kuolinpesään voidaan hakea käräjäoikeudesta puolueeton pesänselvittäjä ja -jakaja, joka saattaa kuolinpesän jakokuntoon ja jakaa perinnön.

Pesänselvittäjän ja – jakajan hakeminen on monesti perusteltua myös tilanteessa, jossa kuolinpesään kuuluu alaikäisiä osakkaita tai kuolinpesässä on muuten laaja osakaskunta.

Kuolintapauksen jälkeen hoidettavat asiat

  1. Perunkirjoitus
  2. Pesänselvitys / velkojen maksu
  3. Ositus tai omaisuuden erottelu vainajan ollessa naimisissa
  4. Perinnönjako

Kirjoittaja

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri
+358 50 351 7081 Tutustu minuun