Avioliitto

Millaiset ovat aviopuolisoiden väliset varallisuussuhteet?
Aviopuolisoiden väliseen avioliittoon sovelletaan avioliittolakia (avioliittolaki 13.6.1929/234). Aviopuolisoiden väliset varallisuussuhteet perustuvat omaisuuden erillisyyden periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että kumpikin omistaa nimissään olevan omaisuuden. Omaisuus voi olla myös yhteistä, mikäli se yhteiseksi on hankittu tai yhdessä rahoitettu. Velkoihin sovelletaan samaa lähtökohtaa. Pääsäännön mukaan vastuu veloista on sillä, jonka nimissä velka on.
Avio-oikeus, avioehtosopimus ja sopimus avioeron varalta

Aviopuolisoiden välillä on olemassa avio-oikeus, mikäli puolisot eivät ole solmineet avioehtosopimusta. Avioehtosopimuksella vaikutetaan avio-oikeuden laajuuteen.
Avioehtosopimuksia on erilaisia. Aviopuolisot voivat määrätä, että kummallakaan heistä ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Avioehtosopimuksella voidaan myös sulkea puolison avio-oikeus pois ainoastaan tietynlaisen omaisuuden osalta. Avioehtosopimus mahdollistaa myös sen, että avio-oikeus suljetaan ainoastaan toiselta puolisolta joko kokonaan tai osittain, toisen puolison avio-oikeuden ollessa normaalisti voimassa. Jotta avioehtosopimus tulee voimaan, se tulee rekisteröidä maistraatissa ennen avioeron vireilletuloa.

Sopimus avioeron varalta mahdollistaa hyvin pitkälle menevän etukäteissopimuksen omaisuuden jakamisesta mahdollisen avioeron varalta. Sopimus avioeron varalta on erittäin käyttökelpoinen väline esimerkiksi yrittäjäpuolisoilla, joilla on halua turvata yritystoiminnan jatkumista mahdollisesta avioerosta huolimatta.

Milloin toimitetaan omaisuuden ositus tai erottelu?
Avioliitto päättyy aina jollakin tavalla. Avioliitto päättyy joko puolison kuolemaan tai avioeroon. Kummassakin tilanteessa aviopuolisoiden välinen aviovarallisuussuhde puretaan. Mikäli puolisoilla on toistensa omaisuuteen avio-oikeus, omaisuus ositetaan. Jos taas puolisot ovat solmineet välillään avioehtosopimuksen, omaisuus erotellaan.
Voidaanko osituksesta ja erottelusta sopia? Mikä on pesänjakaja?
Ositustoimitus tai omaisuuden erottelu voidaan suorittaa osapuolten välillä sopimusosituksena. Osituksen toimittaminen sopimusosituksena antaa puolisoille varsin vapaat kädet sopia osituksesta.

Ositus tai omaisuuden erottelu voidaan toteuttaa myös toimitusjakona, jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen ositusta tai omaisuuden erottelua koskevissa kysymyksissä. Tällaisessa tilanteessa kummalla tahansa osapuolista on mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta osapuoliin nähden puolueetonta pesänjakajaa suorittamaan toimitus.

Pesänjakajalla on varsin laaja valta ratkaista osapuolten välisiä erimielisyyksiä esimerkiksi omaisuuden arvoista, omaisuuden avio-oikeusluonteesta, erilaisista vastikkeista tai esimerkiksi mahdollisen avioehtosopimuksen sovittelusta. Pesänjakaja voi purkaa myös puolisoiden välisen yhteisomistuksen myymällä puolisoiden yhdessä omistaman omaisuuden – viime kädessä käräjäoikeuden antamalla myyntimääräyksellä. Ratkaistavia kysymyksiä voi olla useita.

Pesänjakajan tekemää ratkaisua on mahdollista moittia käräjäoikeudessa toista puolisoa vastaan nostettavalla kanteella.