Perittävän aviovarallisuussuhteet

Jäämistöositus, tasinko ja tasinkoprivilegi
Perintöoikeus verosuunnitteluineen kytkeytyy lukuisissa kohdissa aviovarallisuusoikeuteen, jolloin molempia koskevan lainsäädännön tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.

Aviopuolisoiden ja parisuhdekumppanien aviovarallisuusasiat selvitetään kuolintapauksessa samalla tavalla kuin avioeroissa. Jäämistöosituksessa enemmän omistava puoliso luovuttaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Tasingosta ei makseta perintöveroa tai muutakaan veroa.

Leskellä on myös mahdollisuus luopua vaatimasta tasinkoa, jolloin kysymys ei ole lahjasta kuolinpesälle, vaan kuolinpesän osakkaita verotetaan koko omaisuudesta normaalina perintöverotuksena.

Jäämistöosituksessa leskellä on kuitenkin oikeus vedota niin sanottuun tasinkoprivilegiin, eli ensiksi kuollutta puolisoa varakkaammalla leskellä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään.

Mikä merkitys on avioehtosopimuksella perintöverosuunnittelussa?
Aviopuolisoiden avio-oikeudella tai mahdollisella avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa avioero-osituksen lisäksi perintöverosuunnitteluun. Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa vaikkapa perinnönjaossa siirrettävän omaisuuden määrään.
Monesti niin sanotulla täysin poissulkevalla avioehtosopimuksella pyritäänkin suojaamaan varakkaampaa osapuolta ja estämään varallisuuden siirtymistä vähävaraisemmalle puolisolle. Avioehtosopimuksella on merkitystä myös kuolinpesässä, koska tällaisella avioehtosopimuksella estetään vähävaraisemman lesken tasinkovaateen menestyminen.
Miten lesken hallintaoikeus vaikuttaa?
Verotuksen kannalta on merkitystä myös sillä, että leskellä on lähtökohtaisesti oikeus hallita ensiksi kuolleen puolison koko jäämistöä jakamattomana. Jakamattomuussuoja ei estä perillisen jakovaateen tekemistä, jolloin lesken hallintaoikeus supistuu ääritilanteessa yhteisenä kotina käytetyn asunnon ja koti-irtaimiston hallinnaksi.
Oikea-aikaisten oikeustoimien merkitys
Aina ei tulla ajatelleeksi, että kuolinpesään kuuluvien omaisuuserien oikea-aikaisella myynnillä suhteessa osituksen toimittamiseen voidaan saavuttaa eriasteista veroetua. Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden realisoinnin osalta onkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, onko myynti järkevää tehdä ennen ositusta vai sen jälkeen.

Muodostuvan verotuksen kannalta on olennaista puolisoiden välinen avio-oikeus, avioehtosopimus, mitä kuolinpesästä päätetään myydä, tehdäänkö myynti ennen vai jälkeen osituksen tai perinnönjaon jne. Luovutuksen ajankohdalla on vaikutusta mm. mahdollisesti syntyvän luovutusvoittoveron määrään. Perilliset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että sovinnollisesta jaosta huolimatta asiantuntijan konsultointi voisi olla verotuksellisesti järkevää.