Perinnöstä ja testamentista luopuminen

Verosuunnittelun toteuttaminen perinnöstä luopumalla
Erilaisilla perinnöstä ja testamentista luopumisilla voidaan vaikuttaa syntyviin veroseuraamuksiin ja toisaalta veroseuraamusten kanavoimiseen rintaperillisiä pidemmälle. Verorasitus pilkkoutuu näin pienempiin osiin.

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän elinaikana. Rintaperillinen ei kuitenkaan voi luopua perittävän elinaikana perinnöstään pätevästi ilman vastiketta.

Perinnöstä voidaan luopua myös perittävän kuoleman jälkeen. Tällöin luopuminen tapahtuu ilman vastiketta. Jotta luopuminen olisi verovapaata, on huolehdittava siitä, ettei perittävä ole ryhtynyt perintöön. Riippumatta siitä missä vaiheessa luopuminen tehdään, se on tehtävä kirjallisesti.

Kuka tulee perittävän sijaan, jos perinnöstä luovutaan?
Perinnöstä luopuneen perillisen sijaan tulevat hänen lakimääräiset perillisensä (=sijaantuloperilliset). Luopuja ei voi antaa minkäänlaisia määräyksiä siitä, kenelle perintö hänen jälkeensä on menevä. Luopuminen, jolla halutaan välttää itselle tulevat veroseuraamukset, on tehtävä ehdoitta ja perintöön ryhtymättä.

Perinnöstä luopuminen on monesti verotuksellisesti järkevää, koska tällöin verorasitus siirtyy sukupolven yli. Mikäli sijaantuloperillisiä on enemmän kuin yksi, saadaan luopumisesta myös progression muodossa hyötyä perintöveroasteen ollessa pienempi pienempien perintöjen kohdalla.

Perintö on luonnollisesti mahdollista ottaa vastaan ja luovuttaa se vasta sen jälkeen eteenpäin haluamalleen taholle. Tämä on kuitenkaan harvoin tarkoituksena, koska tilanne johtaa ainakin vastikkeettomien luovutusten osalta kahdenkertaiseen verotukseen.

Verosuunnittelun toteuttaminen testamentista luopumalla
Testamentista luopuminen tapahtuu lähtökohtaisesti samoja periaatteita noudattaen kuin perinnöstä luopuminen. Merkittävimmän eron perinnöstä luopumisen ja testamentista luopumisen välille muodostaa kuitenkin nykyinen oikeuskäytäntö, joka mahdollistaa osittaisluopumisen testamentista ilman veroseuraamuksia.

Vero määrätään testamentinsaajalle vain siltä osin kuin hän on ottanut testamentin vastaan, jos testamentista luovutaan osittain. On kuitenkin erittäin tärkeää, että testamentti on sisällöltään sellainen, että se mahdollistaa osittaisen luopumisen verottajan tarkoittamalla tavalla.

Jos luovun testamentista, kuka tulee sijaani?
Testamentista luovuttaessa sijaantuloperillisten piiri määräytyy osittain eri tavoin kuin perinnöstä luovuttaessa, koska sijaantulo-olettama perustuu sukulaisuussuhteeseen. Testamentista luovuttaessa onkin oltava tarkka siitä, kuka oikeastaan tulee luopuvan testamentinsaajan tilalle. Jos testamentinsaajalla ja testaattorilla ei ole sukulaisuussuhdetta, vaarana on, että testamentattu omaisuus ei mene testamentista luopuvan tahon omille perillisille.