Edunvalvontavaltuutus

Miksi edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä?
Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan marraskuussa 2007 (laki edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648). Edunvalvontavaltuutuksella jokainen voi turvata ja päättää omien asioidensa hoidosta sen varalta, että myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Edunvalvontavaltuutuksen tekemisellä voidaan varmistua siitä, että omia asioita on myöhemmin hoitamassa läheinen ja luotettu henkilö sen sijaan, että asioita hoitaisi yleinen edunvalvoja.

Valtuutus tulee voimaan, kun se on vahvistettu maistraatissa. Vahvistamista pyydetään, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus onkin hyvä olla olemassa turvaamassa sitä, että asiamme jatkossakin hoidetaan nimenomaan itsellemme haluamalla tavalla, jos emme niitä itse pysty hoitamaan.

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti määrämuotoja noudattaen, minkä vuoksi asiakirjan laatimisessa on hyvä pyytää oikeudellista apua. Lisäksi asiantunteva taho pystyy konsultoimaan yksityiskohtaisten määräysten sisällön selvittämisessä ja arvioimaan niiden vaikutusta yksittäiseen tapaukseen.

Mistä edunvalvontavaltuutuksella voidaan määrätä?
Edunvalvontavaltuutus antaa laajat mahdollisuudet määritellä ne asiat, jotka halutaan antaa edunvalvontavaltuutetun päätettäväksi. Yleensä määräyksen kohteena on taloudellisten asioiden hoito sekä valtuuttajan henkilöön liittyvien asioiden hoitaminen.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan toteuttaa myös perintöverosuunnittelua. Valtuutetulle voidaan esimerkiksi antaa asiakirjassa oikeus myydä tai pantata valtuuttajan kiinteää omaisuutta. Lisäksi edunvalvontavaltuutettu voi holhoustoimilaissa olevan lahjoituskiellon estämättä antaa valtuutetulle oikeuden lahjoittaa hänen omaisuuttaan.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan myös määrätä siitä, onko valtuutetulla oikeus saada palkkiota edunvalvottavan asioiden hoitamisesta ja korvausta kuluistaan. Eräs tärkeä, nimenomaan valtuutetun kannalta merkityksellinen asia on, ettei valtuutetulla ole velvoitetta tehdä vuosittain tiliä toimistaan maistraatille, mikäli valtuutuksessa näin määrätään.